tuinontwerp-studio-logo
algemene voorwaarden particulier

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

materialen: 

Materialen worden onderscheiden in:

  1. levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen. 
  2. dode materialen: Alle overige producten en materialen welke binnen ons vakgebied vallen.

ontwerp: het door ons gemaakte ontwerp van uw tuin.

u: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst met ons aangaat.

website: de website www.tuinontwerp.studio en alle daaronder gelegen webpagina’s.

werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten, afhankelijk van ons aanbod, het op basis van door u en/of derden aangeleverde foto’s, Pinterest links, moodboards en/of andere informatie:

  1. maken van een ontwerp in de vorm van 5 tot 10 driedimensionale foto’s. 
  2. opstellen van een beplantingsvoorstel en andere levende materialen.
  3. opstellen van een bestratingslijst en andere overige dode materialen.

Optioneel

a.     opstellen van één of meerdere technische tekeningen.

b.     opstellen van een animatievideo of 360 graden virtuele tour.

c.      opstellen van een zon- en schaduwsimulatie.

d.     opstellen van een verlichtingsplan.

e.     opstellen van een beplantingsplan

f.      opstellen van een watergeefsysteemplan

g.     verlenen van technische en/of andere ondersteuning.

h.     opstellen van een offerte voor genoemde onderdelen a tot en met g.

wij: Tuinontwerp.studio B.V., gevestigd aan de Lopikerweg west 113, 3411 AV Lopik, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84818441.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wij via de website of anderszins doen en enige overeenkomst tussen u en ons die daaruit voortvloeit.

Artikel 3 – Aanbod

Ons aanbod met betrekking tot de werkzaamheden zoals genoemd onder artikel 1 bij werkzaamheden van 1. tot en met 3. wordt kenbaar gemaakt op de website. Bij het maken van het ontwerp is de genoemde prijs inclusief 1 aanpassingsronde. Mochten er daarna nog aanvullingen op het ontwerp komen worden deze tegen een uurprijs van € 90,00 aan u doorberekend. Enig aanbod met betrekking tot de werkzaamheden zoals genoemd onder punten a. tot en met g. wordt kenbaar gemaakt via e-mail. 

Indien u het aanbod met betrekking tot de werkzaamheden zoals genoemd onder punten 1. tot en met 3. accepteert dient u ons foto’s, Pinterest links, moodboards en/of andere informatie te verstrekken op basis waarvan wij de werkzaamheden kunnen verrichten. Deze foto’s dienen betrekking te hebben op uw tuin in de huidige situatie en dienen zowel vanuit huis als buitenshuis te worden genomen. Op de foto’s mogen geen personen staan. 

Artikel 4 – Overeenkomst - beperking van uw herroepingsrecht

De overeenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht te zijn gedaan indien en op het moment dat u ermee instemt. Wij sturen u een elektronische bevestiging van uw aanvaarding.

Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden en ons aanbod verklaart u dat u uw herroepingsrecht verliest indien wij de betreffende werkzaamheden volledig hebben uitgevoerd en/of digitale inhoud leveren anders dan op een materiële drager. 

Artikel 5 – Prijzen en betaling

Al onze prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen van de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 onder punten 1. tot en met 3. zijn afhankelijk van de totale oppervlakte van uw tuin.

U dient de werkzaamheden en de materialen te betalen door middel van iDEAL of een andere betaalmethode ten tijde van de bestelling via de website. 

Indien wij van u een betaling ontvangen ten aanzien van de bestelling van materialen treden wij uitsluitend op als doorbetaler ten opzichte van leverancier(s) van de betreffende materialen.

Artikel 6 – Uitvoering van de werkzaamheden

Wij zullen de werkzaamheden met gepaste zorg verrichten en ons inspannen om het ontwerp en de overige resultaten van de werkzaamheden te leveren op de door ons aangegeven tijdstippen. Deze tijdstippen zijn indicatief. Indien wij de werkzaamheden niet op de hiervoor genoemde tijdstippen verwachten te kunnen afronden zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Wij zijn gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen. U geeft ons hierbij toestemming om de in artikel 3 genoemde foto’s, Pinterest links, moodboards en/of andere informatie aan deze derden te verstrekken.

Artikel 7 – Bestelling van materialen

Indien u materialen bestelt via de website zijn de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier(s) van toepassing. Wij stellen de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier(s) beschikbaar via de website.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Indien u schade lijdt die het directe gevolg is van een aan ons toerekenbare tekortkoming met betrekking tot de verrichte werkzaamheden zijn wij daarvoor aansprakelijk. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor de werkzaamheden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die u lijdt. Wij zijn ten slotte niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat doordat u ons onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt of informatie niet tijdig verstrekt.

Artikel 9 – Vergunningen

U bent verantwoordelijk voor de aanvraag en het tijdig verkrijgen van eventuele vereiste vergunningen die voortvloeien uit de uitvoering van de werkzaamheden en de levering en aanbrengen van de materialen in uw tuin. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet of te laat door u verkrijgen van eventuele vergunningen. Wij hebben het recht om eventuele extra kosten die wij als gevolg daarvan moeten maken aan u door te belasten.

Artikel 10 – Gebruik van ontwerp voor marketing doeleinden

U geeft ons toestemming om het ontwerp van uw tuin te gebruiken voor marketing doeleinden, bijv. door publicatie op de website of verstrekking aan potentiële klanten.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden, al onze aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.